+90 324 328 3433    +90 530 695 1111
Sosyal Medya Hesaplarımız

YAYINLARIM

TEZLER
Uzmanlık tezi
Gilles de la Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Gençlerin Biyopsikososyal Özellikleri

Yönetilen ve/veya yönetilmekte olan Tezler
1.Solak B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Annelerinde Depresyon Düzeyleri ve Evlilik Uyumlarının Değerlendirilmesi.
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2004.

2. Teğin B. Yüksek ve düşük düzeyde anksiyetesi olan çocuklarda depresyon ve göçün etkileri.
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2006.

3. Bayramkaya E. “Ergenlerde Sosyal Fobi, Depresyon ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki ve Sosyal Fobiyi Tetikleyen Risk Etmenleri.
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2005.

4. Usluoğlu F. İlkokul Öğrencilerinde Duygusal İstismar Sıklığı ve Duygusal İstismar ile İlişkili Sosyodemografik Özellikler.
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2006.

5. Ertuğrul G. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn Tutumu ve Ebeveynlerinin Evlilik Uyumları Arasındaki İlişki.
Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 2009.

6. Metin Ö. Çocuk Psikiyatri Polikliniğinde Değerlendirilen Cinsel İstismar Olgularının Biyopsikososyal Özellikleri.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2010.

7. Kütük ÖM. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerin Biyopsikososyal Özellikleri. 2010.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2011.

8.Yıldırım V. Depresif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Sosyodemografik Değişkenleri ve Risk Etmenleri.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2011

9. Sanberk S, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozukluğu Eştanı Sıklığı, 2011.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi, 2011.

10. Çelenk N. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna eşlik eden uyku düzensizliklerinin araştırılması (tez süreci devam etmektedir) .
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi.

11. Kuzgun C. Ergenlik Öncesi Dönemde Risperidon kullanan olgularda metabolik parametreler ve BMI değişiklilerinin izlenmesi (tez süreci devam etmektedir).
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi.

12. Yunus Kıllı. Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığı Yaygınlığı (tez süreci devam etmektedir)
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi

13.Güler Güler. Çocuk ve Ergenlerde Başağrısı ile Birlikte Görülen Ruhsal Sorunlar (tez süreci devam etmektedir)
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD uzmanlık tezi

KİTAP BÖLÜMLERİ

Kitap içinde bölüm yazarlığı
1. Toros, F., Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. In:Eliminasyon Bozuklukları, ed. Prof. Dr. Ayla Soykan, Dr. Yasemen Işık Taner, 616-626, Golden Print, Ankara, 2007
2. Toros, F., Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. In: Uyku ve Uyku Bozuklukları. ed. Pof.Dr. Füsun Çuhadaroğl Çetin, Doç. Dr. Berna Pehlivantürk, Prof.Dr. Fatih Ünal, Prof. Dr. Runa Uslu, Prof. Dr. Elvan İşeri, Doç. Dr. Tümer Türkbay, Prof. Dr. Ayşen Çoşkun, Prof. Dr. Süha Miral, Prof. Dr. Nahit Motavallı, 578-586, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2008
3. Toros, F., Hasta Çocuğa Psikiyatrik Yaklaşım. In: Çocuklarda Ürolojik Problemler, ed. Doç.Dr. Erim Erdem, 67-71, Türk Çocuk Üroloji Derneği, Ankara, 2009
4. Toros, F., Özge, A., Psikiyatri ve Laboratuar. In: Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Laboratuvar ve Tanıya Yönelik Testler, ed. Doç.Dr. Timuçin Oral, Yar.Doç.Dr. Şenel Tot , 181-203, Mersin Üniversitesi Basımevi, Mersin, 2004
5. Toros F. Çocuk ve Ergende Nörolojik Hastalıklara Yaklaşım Rehber Kitabı 2015. Türk Nöroloji Derneği. Başağrısı olan çocuklar ve ruhsal sorunlar. 2015.
6. Toros F. Mersin ODTÜ Koleji. Öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu. 23.06.2015.
7. Toros F. Çocuk ve ergen depresyonunda klinik bulgular. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kitabı.2015.
8. Güler G, Toros F. Çocukta Özgüven. Türk Üroloji Derneği Kitabı. 2015.

Kitap içinde bölüm çevirisi
1Toros, F., “Nikotin Bağımlılığı”, Harrison’s Textbook of Medicine, Principles of Internal Medicine, ed. Sağlıker Y., Vol. 1/ Kısım 15, 2574-2577, 15. baskı çevirisi, Nobel Matbaacılık, İstanbul, 2003
2. Metin, Ö., Toros, F., “Elektrokonvülsif Tedavi”, Klinik El Kitabı Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı, ed. Prof.Dr.Ayşe Avcı, Yar.Doç.Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu, 103-109, Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, 2010
3. Kütük, M.Ö., Toros, F., “Çocuk ve ergenlerde psikiyatrik bozukluklar”, Klinik El Kitabı Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı, ed. Prof.Dr.Ayşe Avcı, Yar.Doç.Dr.Ayşegül Yolga Tahiroğlu, 3-15, Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, 2010
4. Sanbek, S., Toros, F., “Madde kötüye kullanım bozukluklarının tedavisi”, Klinik El Kitabı Çocuk ve Ergenlerde Psikotropik İlaç Kullanımı. Çev Ed. Prof.Dr.Ayşe Avcı, Yar.Doç.Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu, 257-262, Birinci Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, 2010

ULUSAL DERGİLERDE BASILAN MAKALE/DERLEME/OLGU SUNUMLARI
1. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Çamdeviren, H., Şaşmaz, T., Mert, E., “Evde Fiziksel ve Sözel Olarak Cezalandırılan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri: Prevelans Çalışması”, Yeni Symposium Dergisi42(3), 131-139 (2004)
2. Öner, S., Şaşmaz, T., Buğdaycı, R., Kurt, A.Ö., Toros, F., “Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”, Türk Tabibler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, 36-42 (2004)
3. Uğuz, Ş., Toros, F., Yazgan İnanç, B., Çolakkadıoğlu, O., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon ve Stres Düzeylerinin Belirlenmesi”, Klinik Psikiyatr Dergisi, 7, 42-47 (2004)
4. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Çamdeviren, H., Şaşmaz, T., “Okulda Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri: Prevalans Çalışması”, T Klin Foren Med1, 25-30 (2004)
5Uğuz, S., Toros, F., “Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik ve Klinik Özellikler”, Turk Psikiyatri Derg14(1), 51-58 (2003)
6. Toros, F., Tot, Ş., Bozlu, M., Okyay, Y., Çamdeviren, H., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Primer Enürezis Nokturnalı Çocukların Annelerindeki Psikiyatrik Belirtiler ve Yeti Yitimi”, Klinik Psikiyatri Dergisi6, 135-140 (2003)
7. Pekdemir, H., Toros, F., Çamsarı, A., Çicek, D., Yurtdaş, M., Parmaksız, T., Katırcıbaşı, T., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Kardiyovasküler Fonksiyonlar Üzerine Etkisi”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi10 (1), 9-16 (2003)
8. Toros, F., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Hakkında Öğretmenlerin Bilgileri ve Tutumları”, Yeni Symposium41(4), 165-168 (2003)
9. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Ailede Boşanma ve Anne-Baba Ölümünün, Çocuk Üzerindeki Etkileri”, Klinik Adli Tıp Dergisi, 17(2), 14-21 (2003)
10. Yalçın, E., Toros, F., Uğuz, Ş., Evlice, YE., “Başağrısı Olan Hastalarda Kişilik Özelliklerİ”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 19-29 (2003)
11. Toros, F., Avlan, D., Çamdeviren, H., “Enüretik Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 4, 38-45 (2003)
12. Toros, F., Tot, Ş., Avcı, A., “Çocuk ve Ergenlerde Tourette Bozukluğu: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanılar,” Türk Psikiyatri Derg13(3), 187-196 (2002)
13. Toros, F., Tataroğlu, C., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Sosyodemografik Özellikler, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi9(1), 23-31 (2002)
14. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Çocuk, Aile ve Dayak”, Sendrom, Aralık, 54-58 (2002)
15. Toros, F., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Anne ve Babalarında Anksiyete, Depresyon ve Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi”, 3P Dergisi,10(3), 267-276 (2002)
16. Toros, F., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon, Evlilik Uyumunun ve Çocuğu Algılama Şeklinin Değerlendirilmesi”, T Klin J Psychiatry3, 45-52 (2002)
17. Avcı, A., Uğuz, Ş., Toros, F., “Çocuklarda Kekemelik: Karşılaştırmalı Bir İzleme Çalışması”, Klinik Psikiyatri Dergisi5, 16-21 (2002)
18. Toros, F., Tot, Ş., Düzovalı, O., “Kronik Hastalığı Olan Çocuklar, Anne ve Babalardaki Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri”, Klinik Psikiyatri Dergisi5, 240-247 (2002)
19. Diler, RS., Avcı, A., Tamam, L., Toros, F., “Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanılar”, Türk Psikiyatri Dergisi104(4), 294-304 (1999)
20. Kibar, M., Avcı, A., Akgüloğu, F., Diler, RS., Reyhan, M., “Depresif Belirtileri Olan Çocuk ve Ergenlerde Tc-99m-HMPAO SPECT Bulguları”, Düşünen Adam10(3), 22-26 (1997)
21. Özcan, T., Toros, F., Pekdemir, H., Çiçek, D., Çamsarı, A., Yurttaş, M., Akçay, B., Konukçu, İ., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Zaman Bağımlı Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi”, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(3), 117-121 (2004)
22. Bayramkaya, E., Toros, F., Özge, C., “Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Öz-kavram, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni15, 165-173 (2005)
23. Toros F, Özge C, Bayramkaya E, “Ergenlerde Gözlük Takma ile Özgüven ve Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki var mı?, “Yeni Symposium Journal, 47(2), 91- 97 (2009)
24. Kütük, M., Çelenk, S., Toros, F., “Evlat Edinilen Çocukların Biyopsikososyal Özellikleri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi9(1-4), 43-46 (2008)
25. Şaşmaz, T., Buğdaycı, R., Toros, F., Kurt, A.Ö., Tezcan, H., Öner, S., Çamdeviren, H., “Ergenlerde Alkol İçme Prevelansı ve Olası Risk Faktörleri: Okul Tabanlı, Kesitsel Bir Çalışma”, Preventive Medicine Bulletin, 5(2), 94-104 (2006)
26. Şentürk, K., Ertaşkın, İ., Toros, F., Kütük, Ö., “Çocukların ve Annelerinin Üzerinde Sünnetin Psikolojik Etkileri Var mı?”, Sendrom20(1-2), 67-69 (2008)
27. Toros, F., Özge, C., Bayramkaya, E., Ankaralı, H., Kütük, M.Ö., “The Relationship of Self-concept and Smoking Behavior in Adolescents”, Archives of Neuropsychiatry44, 145-51 (2007)
28. Mert, E., Toros, F., Gamsız Bilgin, N., Çamdeviren, H., “Acil Polikliniğine Zehirlenme Nedeni ile Gelen Olguların Sosyodemografik ve Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 8, 121-125 (2007)
29. Toros, F., Solak, B., Metin, Ö., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Annelerinde Depresyon ve Evlilikte Uyum Düzeyleri”,Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 205-214 (2005)
30. Ulubaş, B., Toros, F., “Kekeme Çocuklarda Solunum Fonksiyon Testlerinin Değerlendirilmesi”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi10(3-4), 35-37 (2009)
31. Tataroğlu, C., Toros, F., “Movement-related Potentials in Children and Adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder”, Journal of Neurological Science, 20(4), 22-28 (2003)
32. Toros, F., Tataroğlu, C., Diler, R.S., “The Effectiveness and Tolerability of Citalopram in a Turkish Sample of Children with Obsessive Compulsive Disorder”, Bull Clin Psychopharmacol12, 134-141 (2002)
33. Avcı, A., Diler, R.S., Kibar, M., Akgüloğlu, F., “Comparison of Moclobemide and Placebo in Young Adolescents with Major Depressive Disorder”, Annals of Medical Sciences8(1), 31-40 (1999)
34. Toros, F., Ünal, S., Arslanköylü, A.E., Yılgör, E., Çamdeviren, H., “Psychologic Problems in Obese and Non- obese Children in Mersin”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi4, 310-317 (2003)
35. Özge, C., Toros, F., “Is There any Relationship Between Attention Deficity Hyperactivity Disorder and Smoking During Pregnancy and Secondhand Smoking? “, Akciğer Arşivi4, 49-52 (2006)
36. Şaşmaz, T., Buğdaycı, R., Toros, F., Kurt, Ö., Tezcan, H., Öner, S., Çamdeviren, H., “Ergenlerde Alkol İçme Prevalansı ve Olası Risk Faktörleri: Okul Tabanlı, Kesitsel Bir Çalışma”, TAF Preventive Medicine Bulletin5(2), 94-104 (2006)
37. Karabekiroğlu, K., Çakin-Memik, N., Özcan-Özel, O., Toros, F., Öztop, D., Özboran, B., Cengel-Kultur, E., Akbaş, S., Taşdemir, N.G., Ayaz, M., Aydın, C., Bildik, T., Erermiş, S., Yaman, A.K., “DEHB ve Otizm ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Damgalama: Sınıf Öğretmenleri ve Anababalarla Çok Merkezli Bir Çalışma”, Klinik Psikiyatri12, 79-89 (2009)
38. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, Ü., Kaleağası, H., Çağdaş, Ö., “Tik Bozukluğu Olan Çocukların Klinik Olarak Değerlendirilmesinde Sayısal EEG Analizinin Yeri”, Mersin Univ Sağlık Bilim Derg2(2), 14-19 (2009)
39. Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Dokgöz, H., Metin, A., Toros, F., “Cinsel İstismara Uğrayan Zeka Geriliği Olgularının Adli Psikiyatrik Değerlendirilmesi”,Türkiye Klinikleri Adli Tıp Dergisi (yayıma kabul edildi) (2010)
40. Toros, F., Buturak, V., Karakelle, A., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Farmakoterapi”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi3(1), 48-58 (2002)
41. Tot, Ş., Toros, F., “Ergenlik ve Yetişkinlik Döneminde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu”, Sendrom, 52-58, Haziran (2003)
42. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., “Çocukta Cinsel İstismarın Adli ve Psikiyatrik Boyutu”, Sendrom, 78-84, Mart (2003)
43. Tot, Ş., Toros, F., “Fibromyalji Sendromunun Psikiyatrik Bozukluklarla İlişkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi3, 232-239 (2002)
44. Toros, F., “Çocukluk Çağı ve Ergenlik Dönemi Depresyonlarında Risk Etmenleri”, T Klin J Psychiatry3, 75-79 (2002)
45. Toros, F., “Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun Belirti ve Bulguları”, Nöropsikiyatri Arşivi38(4), 203-207 (2001)
46. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Çocuğun Evlat Edinildiğini Bilme Hakkı”, Çocuk Forumu6(1), 13-16 (2003)
47. Akgüloğlu, F., Avcı, A., Diler, R.S., “Gilles de la Tourette Sendromu: Derleme”, Arşiv7, 403-418 (1998)
48. Akgüloğlu, F., Avcı, A., “Çocuk ve Gençlerde Psikofarmakoloji’”, Arşiv6, 249-264 (1997)
49. Akgüloğlu, F., Oğuz, Ş., Avcı, A., “Kekemelik”, Arşiv5, 88-95 (1996)
50.Dokgöz, H., Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Toros, F., “Çocuk anneler kavramına adli tıp yaklaşımı: 3 Olgu Sunumu”. Türkiye Klinikleri J Foren Med, 5: 80-84 (2008)
51. Avcı, A., Önder, Z., Akgüloğlu, F., Yüksel, B., “Konjenital Adrenal Hiperplazide Cinsel Kimlik Karmaşası: Bir Olgu Sunumu”, Psycho Med, 152-155 (1996)
52. Dokgöz, H., Bilgin, N., Kar, H., Toros, F., Çekin, N., “Çocuk cinsel istismar olgusuna yaklaşımda çocuk psikiyatrisi değerlendirmesinin önemi”, Turkish Journal of Forensic Psychiatry5(1), 37-41 (2008)
53. Yıldırım, V., Çelenk, N., Toros, F., Kömür, M., Kütük, Ö., “Rett sendromu ve Trikotilomani”, Mersin Üniversitesitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(1-4: 87-90 (2011)
54. Ekinci, Ö., Çelik, T., Şifleler, İ., Toros, F., “Musküler Distrofilerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve metilfenidatın güvenilirlik ve etkinliği: İki olgu”, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Yayına kabul edildi, Eylül 2012)
55. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Görme kaybı olan bir olguda yüksek fonksiyonlu otizm”, Abant Medical Journal , 1(3), 2012.
56. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Orak Hücre Anemisi tanılı ergenlerde essitalopramın güvenilirlik ve etkinliği: Bir olgu serisi”, Mersin Üniversitesi tıp Fakültesi Dergisi (Yayına kabul edildi, Ağustos 2012).
57.Ekinci, Ö., Güler, G., Güneş, S., Toros, F., “Distoni kliniğiyle prezente olan psikojenik hareket bozukluğu: Bir ergen olgu ve literatürün gözden geçirilmesi”, Mersin Üniversitesi tıp Fakültesi Dergisi (Yayına kabul edildi, Ağustos 2012).
58. Ekinci, Ö., Güneş, S., Güler, G., Toros F., “Metilfenidat kullanımına bağlı Trikotilomani ve obsesif kompulsif belirtiler: Bir olgu sunumu”. Mersin Üniversitesi tıp Fakültesi Dergisi (Yayına kabul edildi, Ağustos 2012).
59. Yıldırım, V., Toros, F., “Çocuk ve ergenlerdeki majör depresif bozukluğun risk etmenleri ve klinik özellikleri”, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12 (1-4): 31-37 (2011)
60. Ekinci, Ö., Kıllı, Y., Güneş, S., Toros, F., “Risperidon kullanımı ile somnambulizm: Okul öncesi dönem bir olgu”. Yeni/New Symposium Dergisi (yayına kabul edildi, eylül 2012)
61.Ekinci, Ö., Kıllı Y., Güler, G., Güneş, S., Toros, F., “Okul öncesi dönem obsesif kompulsif bozuklukta psikofarmakolojik tedavi”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2-4):51-53 (2012)
62. Ekinci, Ö., Çelik, T., Doğramacı, AÇ., Toros, F., “Epidermolizis büllosa tanılı bir ergenin psikiyatrik tedavisinde metilfenidat’ın güvenli ve etkin kullanımı”.Cukurova Medical Journal, 38(3):487-491 (2013)
63. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Valproatın kesilmesi ile rebound olarak gelişen kompulsif davranışlar: Ergen bir otistik olgu”. BUCHD, (yayına kabul edildi, 2012)
64. Yıldırım, V., Ekinci, Ö., Toros, F., “Propronolol ile tetiklenen uyurgezerlik”. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(2-4):43-45
65. Ekinci Ö., Toros, F., “Çocuklarda psikostimülan toksisitesi”. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 22(2):184-193
66. Ekinci, Ö., Toros, F., “Epilepsi tanılı çocuk ve ergenlerde ruhsal bozukluklar”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(1), 60-77 (2013)
67. Ekinci, Ö., Çelik, T., Toros, F., “Görme kaybı olan bir olguda yüksek fonksiyonlu otizm”, Abant Medical Journal, 1(3), (2012)
68. Polat B, Yıldırım V, Toros F. Matrisit ve suicidal düşünceleri olaan ergen: Olgu sunumu. TheBulletin of Legal Medicine, 2015, 20, 175-177.
69. Güler G, Yıldırım V, Toros F. Cinsel istismarda uyurgezerlik: Olgu sunumu. TheBulletin of Legal Medicine, 2013, 18, 101-104.
70. Polat B, Bostan R, Yıldırım V, Toros F. Çocukta genital siğil; cinsel istismarın habercisi olabilir mi? Yeni Symposium, 2015, 53,23-26.
71. Yıldırım V, Toros F, Sungur M, Yılmaz M. Major depresif bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin sosyodemografik değişkenleri ve risk etmenleri. Literatür Sempozyum, 2014,2, 29-36.
72. Yıldırım V, Güneş S, Kütük Ö, Toros F, Ekinci Ö. ‘İntihar edemezsin ki !’ Bir olgu sunumu. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(1): 46-48.
73. Kutuk MO, Güler G, Güvenç U, Toros F, Kaya Tİ. Çocukta alprazolamabağşıkütanöz alerjik reaksiyon. Çukurova Med j. 2016; 41(2):400-402.

ULUSALLARARASI DERGİLERDE BASILAN MAKALE/DERLEME/OLGU SUNUMLARI
1. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Şaşmaz, T., Buğdaycı, R., Çamdeviren, H., “Suicide Attempts and Risk Factors Among Children and Adolescents”, Yonsei Med J30; 45(3), 367-374 (2004)
2. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Kurt, Ö., Çamdeviren, H., “Prevalence of Depression as Measured by the CBDI in a Predominantly Adolescent School Populatioın in Turkey”, Eur Psychiatry19(5), 264-271 (2004)
3. Ünal, M., Tataroğlu, C., Toros, F., Kanık, A., Pata, C., “Brainstem Evaluation in Children with Primary Nocturnal Enuresis”, Acta Med Okayama, 58(1), 1-6 (2004)
4. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, Ü., “The Role of Hemispheral Asymmetry and Regional Activity of Quantitative EEG in Children with Stuttering”, Child Psychiatry Hum Dev34(4), 269-280 (2003)
5. Toros, F., Özge, A., Bozlu, M., Çayan, S., “Hyperventilation Response in the Electroencephalography and Psychiatric Problems in Children with Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis”, Scand J Urol Nephrol35(6), 1-6 (2003)
6. Diler, RS., Reyhanlı, M., Toros, F., Kibar, M., Avcı, A., “Tc-99m-ECD SPECT Brain Imaging in Children with Tourette’s Syndrome”, Yonsei Med J43(4), 403-410 (2002)
7. Çamdeviren, H., Mendeş, M., Özkan, M.M., Toros, F., Şaşmaz, T., Öner, S., “Determination of Depression Risk Factors in Children and Adolescents by Regression Tree Methodology”, Acta Med Okayama, 59(1), 19-26 (2005)
8. Özge, C., Toros, F., Bayramkaya, E., Çamdeviren, H., Şaşmaz, T., “Which Sociodemographic Factors are Important on Smoking Behaviour of High School Students? The Contribution of Classification and Regression Tree Methodology in a Broad Epidemiological Survey”, Postgrad Med J, 82(970), 532-541 (2006)
9. Toros, F., Özge, A., Kütük, M.Ö., Kaleağası, H., Kanık, A., Önekici, G., “The Contribution of Youth Self-Report (YSR) in the Diagnosis of Psychiatric Comorbidity of Juvenile Primary Headache Disorders”, Journal of Neurological Sciences (Turkish) (yayıma kabul edildi), (2010)
10. Toros, F., Erdoğan, K., “Paroxetine-Induced Enuresis”, Eur Psychiatry18, 43-44 (2003) 11.Özge, A., Toros, F., Comelekoğlu, U., Kaleağası, H., “Quantitative EEG Analysis in Children with Attention Deficity/Hyperactivity Disorders”, Archives of Neuropsychiatry 44,19-27 (2007).
13. Kaleağası, H., Özge, A., Toros, F., Kar, H., “Migraine type childhood headache aggravated by sexual abuse: case report”Agri21(2),80-82 (2009)
14. Ekinci, Ö., Çelik, T., Savaş, N., Toros, F., “Ergenlerde internet kullanımı ile uyku problemleri arasındaki ilişki”, Nöropsikiyatri Arşivi (Yayına kabul edildi, Eylül 2012).
15. Yolga Tahiroğlu, A., Çelik GG., Fettahoğlu Ç., Yıldırım, V., Toros, F., Avcı, A., Özatalay, E., Uzel, M., “Psikiyatrik bozukluğu olan ve olmayan ergenlerde problemli internet kullanımı”, Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 47 (2010)
16. Güneş S, Cobanogulları Direk M, Yildirim V, Okuyaz C, Toros F. RisperidoninducedPisaSyndrome in maleadolescent. KoreanCollege of Neuropsychopharmacology, 2016. 14, 04-106.
17. Guler G, Yildirim V, Kutuk MO, Toros F. Dystonia in an adolescent on risperidonefollowingthediscontinuation of methylphenidate: A Case Report. KoreanCollege of Neuropsychopharmacology, 2015, 13, 115-117.
18. Ozge A, Oksuz N, Ayta S, Uluduz D, Yildirim V, Toros F.Tasdelen B. Atopicdisordersaremorecommon in childhoodmigraineandcorrelatedheadachephenotype. Pediatr Int., 2014, 56, 868-872.
19. Kutuk MO, Tufan AE, Guler G, Yildirim V, Toros F. Persistenthiccupduetoaripiprazole in an adolecentwithobsessivecompulsivedisorderrespondingto döşe reductionandrechallenge. Oxford Medical Case report.

YURTDIŞI TOPLANTI BİLDİRİLERİ
1. Ertekin Yazıcı, A., Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “The Prevalence and Clinical Characteristics of Depression in Selected School-based Study in Mersin in Turkey,” 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Vol. 13, 187, Praque, 2003
2. Yazıcı Ertekin, A., Toros, F., Erdal, E., Zoroğlu, S., Tot, Ş., “DRD4 Gene Polymorphism in Turkish Children and Adolescent with Developmental Stuttering,” 16th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, Vol. 13, 459, Praque, 2003
3. Toros, F., Özge, C., Bayramkaya, E., Çamdeviren, H., Kütük, M.Ö., “The relationship of self-concept and smoking behavor in adolescents “, IACAPAP, İstanbul, 125, 2008
4. Toros, F., Kütük, M.Ö., Arslanköylü, A.E., “Neuroleptic malignant syndrome due risperidone in a child”, IACAPAP, 117, İstanbul, 2008
5. Kütük, M.Ö., Çelenk, S., Toros, F., “Biopsychosocial characteristics of adopted children” IACAPAP, 110, İstanbul, 2008
6. Özge, A., Toros, F., Kaleağası, H., “The high correlation of primary headache subtype and psychiatric comorbidity”, VII International Congress on Headache in Children and Adolescent, May 17-21, İstanbul-Turkey, 28(4), 2008
7. Özge, A., Toros, F., Kaleağası, H., Metin, Ö., Kütük, Ö., Yalın, O.Ö., Mengi, T., “Childhood and adolescent headaches in Mersin, Turkey: Outpatient department experience”, VII International Congress on Headache in Children and Adolescen, May 17-21, 28(4):467, İstanbul-Turkey, 2008
8. Özge, A., Toros, F., Demirel, İ., Bolay, H., Yalçınkaya, D.E., Wöber Bingöl, Ç., “Imagination and drawing of headache by twins” VII International Congress on Headache in Children and Adolescent, May 17-21, 28(4): 467, İstanbul-Turkey, 2008
9. Özge, A., Toros, F., Kütük, Ö., “The high association between limbic circuit disorders and primary headache disorders” VII International Congress on Headache Society, 28 june-1 july, 631, Stokholm, Sweden, 2007
10. Kaleağası, H., Özge, A., Toros, F., Kar, H., “A case of childhood headache following sexual abuse” VII International Congress on Headache in Children and Adolescent, May 17-21, İstanbul-Turkey. 28(4), 451, 2008
11. Kar, H., Dokgöz, H., Gamsız Bilgin, N., Yıldız, M., Toros, F., “Substance use among high school students in Mersin, Turkey”, ICAPAP, 312, İstanbul, 2008
12. Tahiroğlu AY, Yıldırım V, Fettahoğlu Ç, Çelik GG, Nasıroğlu S, Toros F, Özatalay E, Avcı A. “Problematic internet use in the psychiatric sample including adolescents”, IACAPAP, İstanbul, 125, 2008
13. Kütük, M., Toros, F., Guvenç, U., Kaya, T., “Cutaneous allergic reaction due to alprazolam”, International Conference Sponsored by ESCAP, 22-26 August, 214, Budapest.Hungary, 2009
14. Kutuk, F., Toros, F., “Achalasia mimiching pubertal bulimia nervosa or bulumia nervosa causing achalasia?”, International Conference Sponsored by ESCAP, 22-26 August, 215, Budapest.Hungary, 2009
15. Karabekiroğlu, K., Özel Özcan, Ö., Toros, F., Çakin Memik, N., Akbaş, S., Taşdemir, G.N., Rodopman Arman, A., Kültür, E., Özbaran, B., Öztop, D., Ayaz, M., Aydin, C., Berkem, M., Başay, Ö., Küçükköse, M., Bildik, T., Erermiş, S., Yaman, A.K., “Stigmatization & assumptions of parents and teachers on attention deficit disorders”, A decade of progres Third International Conference, 5-8 ekim, 77, İstanbul, 2006
16. Karabekiroğlu, K., Özel Özcan, Ö., Toros, F., Çakin Memik, N., Akbaş, S., Taşdemir, G.N., Rodopman Arman, A., Kültür, E., Özbaran, B., Öztop, D., Ayaz, M., Aydin, C., Berkem, M., Başay, Ö., Küçükköse, M., Bildik, T., Erermiş, S., Yaman, A.K., “Stigmatization & assumtions of parents and teachers on autistic spectrum disorders”, A decade of progres Third International Conference, 5-8 ekim, 78, İstanbul, 2006
17. Kar, H., Polat, S., Dokgöz, H., Toros, F., Yıldız, M., “Multidiciplinary approach to physically abused children of broken families”, XIX. IPSCAN, 9-12 eylül, İstanbul, 2012
18. Polat. S., Dokgöz, H., Yıldız, M., Kar, H., Toros, F., “Multidiciplanary approach to suspected neglect anda buse cases”, XIX. IPSCAN, 9-12 eylül, İstanbul, 2012
19. Yıldırım V., Ekinci Ö., Kıllı Y., Çelenk N. Metin Ö., Öztürk Ö., Avcil S., Bayazıt H., Selçuk Esin İ., Sanberk S., Bostan R., Toros F. ‘’Opinion of general physiciansandspecialists on methylphenidateuse in children’’. Regional Conference of the International SocietyforAdolescentPsychiatryMentalHealth (ISAPP), 18th NationalSymposium of AdolescenyMentalHealth.p:57.
20.Yıldırım V., Bostan R., Ekinci Ö., Toros F., Akathisiaandpanicsymptomsassociatedwithhigh döşe metoclopramideuse. Regional Conference of the International SocietyforAdolescentPsychiatryMentalHealth (ISAPP), 18th NationalSymposium of AdolescenyMentalHealth.p:79.
21. Yıldırım V., Güneş S., Kıllı Y., Toros F., Ekinci Ö., Theemerge of psychoticsymptomsassociatedwithlongtermmethyphenidateuse. Regional Conference of the International SocietyforAdolescentPsychiatryMentalHealth (ISAPP), 18th NationalSymposium of AdolescenyMentalHealth.p:80.
22. Güler G, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Co-existence of attention deficit hyperactivity disorder and Rathke cleft cyst: a case report. 6th International Symposium on Child and Adolescent psychopharmacology. 18 April 2014, Susesi Hotel-ANTALYA/TURKEY.
23. Polat B, Gözpınarı N, Sevşm MS, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. An adolescents suffering from Klein-levin Syndrome. 6th International Symposium on Child and Adolescent psychopharmacology. 18 April 2014, Susesi Hotel-ANTALYA/TURKEY.
24. Polat B, Yildirim V, Toros F. Vitamin B12 levels and socioeconomic status in ADHD patients Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 25, Supplement: 1, 2015
25. Bostan R, Polat B, Yildirim V, Toros F. Mean platelet volume in children with autism spectrum disorder: preliminary study Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S102-S3
26. Teke H, Yildirim V, Polat B, Toros F. The most common mental disorders among children of divorced parents Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S121
27. Yidirim V, Killi Y, Gunes S, Bostan R, Toros F. Should immediate release methylphenidate be the treatment of choice for initiation of ADHD treatment? Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S160
28. Ekinci N, Ekinci O, Toros F. Exacerbation of alopecia areata with methylphenidate treatment.Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S234
29. Ekinci N, Ekinci O, Toros F. Sertraline-induced enuresis: a case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S247
30.Hafo Kiraz A, Yildirim V, Killi Y, Toros F. Simultaneous three syndrome in a case. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S257
31. Gunes S, Cobanogullari Direk M, Yildirim V, Okuyaz C, Toros F. Risperidone induced Pisa syndrome in a male adolescent. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S276
32. Ekinci O, Ekinci N, Toros F. Aripiprazole induced acute myopia in an adolescent Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S321-S2
33. Cicek S, Bostan R, Yildirim V, Toros F. Topiramate-induced stuttering: a case report Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S372
34. Guler G, Yildirim V, Toros F. Posttraumatic stress disorder after an internet game: a case report Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S417
35. Yildirim V, Gulen G, Toros F. Foot fetishism in a three years-old child: a case report Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S433
36. Gunes S, Yildirim V, Ekinci O, Toros F. Sleepwalking after paternal incest: a forensic case Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S469-S70
37. Gunes S, Yildirim V, Cobanogulları Direk M, Toros F, Okuyaz C, Kuyucu N. Neuroleptic malignant syndrome associated with valproate treatment in an adolescent with bipolar disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S479
38. Güler G, Polat B, Yıldırım V, Toros F. Steroid associated obsessive compulsive disorder in an adolescent: A case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015.
39. Güler G, Kütük MÖ, Yıldırım V, Toros F. Fracture secondary to compulsion: A case report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015.
40. Güler G, Yildirim V, Kutuk MO, Ozge A, Toros F. Comorbidpsychiatricdisorders in migraineandtentiontypeheadachesubtypes. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. 20-24 2016, Antalya.
41. Kutuk MO, Toros F, Tufan AE, Erden S, Sogut F, Güler G, Yildirim V, Sanberk S. Sociodemographicandclinicalcharacteristics of childrenandadolescentswith OCD, a datafrom a universityhospital in Turkey.8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. 20-24 2016, Antalya.
42. Teke H, Yildirim V, Gunes S, Ekinci O, Toros F. Thedemographicandclinicalcharacteristics of sexuallyabusedboys. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. 20-24 2016, Antalya.
43. Yildirim V, Kutuk MO, Ekinci O, Toros F. Suicideattemptspresentedtıthe Mersin University Child andAdolecentPsychiatryDepartmentwithinlast ten years. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. 20-24 2016, Antalya.
44. Polat B, Yildirim V, Turkegun M, Toros F. Suicidalbehaviour in adolescetntsassociationsbetweenbreastfeedingduration. 8th InternationalCongress on Psychopharmacology 4th International Symposium on Child andAdolescentPsychopharmacology. 20-24 2016, Antalya.
45. Kutuk O, Toros F, Sagut F, Erden S, Sanberk S. Thessociodemographicandclinicalfeature of childrenwith OCD in a universityhospital in Turkey. European Child andAdolescentPsychiatry 16th International of (ESCAP) EuropeanSocietyfor Child andAdolescentPsychiatry, 2015-06-20, 2015-06-24, Madrid, İspanya, 2015
46. Teke H, Yildirim V, Polat B, Toros F. Themostcommonmentaldisordersamongchildren of divorcedparents. Bulletin of ClinicalPsychopharmacology, 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya, Türkiye.
47. Polat B, Yildirim V, Toros F. Vit B12 levelsandsocioeconomicstatues in ADHD patients. Bulletin of ClinicalPsychopharmacology, 2015-04-15, 2015-04-19, Antalya.
48. Yildirim V, Oksuz N, Ayta S, Guler G, Toros F. Sleepdisorders of childhoodandadolecentsmigraineandepisodic TTH, International HeadacheSocietyandAmericanHeadacheSociety, 2013-06-27, 2013-06-30, Boston, USA, 2013

YURTİÇİ TOPLANTI BİLDİRİLER
1. Okuyaz, Ç., Aydın, K., Gücüyener, K., Toros, F., Serdaroğlu, A., Yılgör, E., “Gece Terörü Olan Çocuklarda Oral Melatonin Kullanımı”, VI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 103, Ankara, 2004
2. Özge, C., Toros, F., “Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu ile Sigara Arasındaki İlişki”, 7. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi,MS007, Belek, 2004
3. Pekdemir, H., Toros, F., Çamsarı, A., Çicek, D., Yurtdaş, M., Parmaksız, T., Katırcıbaşı, T., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Sol Ventrikül Ekokardiyografi Parametreleri Üzerine Etkisi”, 8. Ergen Psikiyatri Sempozyumu, 55, Bursa, 2003
4. Toros, F., Pekdemir, H., Çamsarı, A., Çicek, D., Yurtdaş, M., Parmaksız, T., Katırcıbaşı, T., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Atriyal Depolarizasyon ve Ventriküler Repolarizasyon Parametreleri Üzerine Olan Etkisi”, 8. Ergen Psikiyatri Sempozyumu, 57, Bursa, 2003
5. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Mersin İlinde Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Depresyon Yaygınlığı”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 47, Ankara, 2003
6. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Çocuk ve Ergenlerde İntihar Girişiminde Ailesel Risk Faktörleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 41, Ankara, 2003
7. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Çocuk ve Ergenlerde İntihar Girişiminde Çevresel Risk Faktörleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 40, Ankara, 2003
8. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Evde Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 49, Ankara, 2003
9. Bilgin Gamsız, N., Toros, F., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Çamdeviren, H., “Okulda Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri”, 13. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 48, Ankara, 2003
10. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Çocuk, Aile ve Dayak”, V. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 26, Adana, 2002
11. Toros, F., Özge, A., Bozlu, M., “Primer Enürezis Nokturnası Olan Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Problemler ve EEG’de Hiperventilasyon Cevabının Değerlendirilmesi”, 12.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 26, İstanbul, 2002
12. Toros, F., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Annelerinin Anksiyete, Depresyon, Evlilik Uyumunun ve Çocuğu Algılama Şeklinin Değerlendirilmesi”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 56, Adana, 2002
13. Toros, F., Yazıcı, K., Çamdeviren, H., “Zihinsel ve/veya Bedensel Engelli Çocukların Anne ve Babalarında Anksiyete, Depresyon ve Evlilik Uyumunun Değerlendirilmesi”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 46-47, Adana, 2002
14. Tot, Ş., Yazıcı, K., Yazıcı, A., Toros, F., Metin, O., Bal, N., Erdem, P., “Üniversite Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Kullanım Sıklıkları”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 57-59, Adana, 2002
15. Toros, F., Tot, Ş., “Kanser ve Diğer Kronik Hastalığı Olan Çocukların, Anne ve Babalarının Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri”, XI. Anadolu Psikiyatri Günleri, 48-49, Adana, 2002
16. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, U., Tataroğlu, C., Kaleağası, H.‚ “Kekemelerde Kantitatif EEG Analizi: Hemisfer Asimetrisi ve Bölgesel Farklılıklar”, 3. Ulusal Epilepsi Kongresi, 19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 114, Trabzon, 2002
17. Toros, F., Bilgin Gamsız, N., “Ailede Boşanma ve Anne-Baba Ölümünün Çocuk Üzerindeki Etkileri”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 200, Marmaris, 2002
18. Uğuz, Ş., Toros, F., “Konversiyon Bozukluğunda Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanı Sıklığı”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 103, Marmaris, 2002
19. Toros, F., Tataroğlu, C.‚ “Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergende Sitalopramın Etkinliği ve Tolerabilitesi”, 12.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2002
20. Toros, F., Ünal, S., Turhan, A.H., Canım, A., Yılgör, E.‚ “Çocuklarda Obesite, Depresyon ve Özgüven”, 46. Milli Pediatri Kongresi, 261, Mersin, 2002
21. Ünal, S., Toros, F., Ertürk, C., Bozkurt, A., Yılgör, E., “Obes Çocuklarda Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri”, 46. Milli Pediatri Kongresi, 261, Mersin, 2002
22. Tataroğlu, C., Toros, F., Özge, A., “Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Hazırlık Potansiyelleri”, 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 191Antalya, 2002
23. Diler, R.S., Avcı, A., Akgüloğlu, F., “Çocuk ve Ergen Majör Depresif Bozukluğunda Mevsimsel Özellikler”, 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi,Sapanca, 1998
24. Diler, R.S., Avcı, A., Akgüloğlu, F., “Streptokok İnfeksiyonu ile İlişkili Çocukluk Çağı Otoümmin Nöropsikiyatrik Bozukluğu (PANDAS)”, 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi, Sapanca, 1998
25. Diler, R.S., Avcı, A., Akgüloğlu, F.‚ “Çocuk ve Ergende Major Depresif Bozukluk”, 8. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, Sapanca, 1998
26. Avcı, A., Akgüloğlu, F., Diler, R.S., “Tourette Bozukluğunda Obsesif ve Depresif Belirtiler”, 7.Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 22Antalya, 1997
27. Avcı, A., Kibar, M., Akgüloğlu, F., Diler, R.S., “Tourette Bozukluğunda SPECT Bulgularının Değerlendirilmesi”, 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kongresi, 23, Antalya, 1997
28. Özge, A., Toros, F., Çömelekoglu, Ü., Kaleagası, H., “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kantiratif EEG Analizi”, Türk Nöroloji Dergisi, 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 184, İstanbul, 2005
29. Özge, A., Toros, F., Kaleağası, H., “Çocuk ve Ergenlerdeki Primer Başağrıları: Psikiyatrik Komorbidite ve Başağrısı Özellikleri Arasındaki İlişki”, Türk Nöroloji Dergisi, 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 184, İstanbul, 2005
30. Hallıoğlu, O., Öner, P., Toros, F., Makharoblize, K., Yılgör, E., “Hiperaktif Çocukların Sihirli İlacı Metilfenidatın (ritalin) Seri Kalp Hızı Değişkenleri Üzerine Etkisi”, 5. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, 93, Antalya, 2005
31. Toros, F., Özge, C., Bayramkaya, E., “Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Davranışının Özgüven Alt Ölçekleri ile Değerlendirilmesi”, TÜSAD 27. Ulusal Kongresi, 16, Antalya, 2005
32. Ankaralı, H., Mendeş, M., Akkuş, Z., Erdogan, S.E., Keskin, S., Toros, F., “Mersin’de Yaşayan Çocuklarda İntihar Girişim Sıklığı İçin Poisson Regression Kullanımı”, VIII. Biyoistatistik Kongresi, Bursa, 2005
33. Özcan, İ.T., Toros, F., Pekdemir, H., Çicek, D., Çamsarı, A., Yurttaş, M., Akçay, B., Konukçu, İ., “Dikkat Eksikiği Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisinde Metilfenidat Kullanımının Zaman Bağımlı Kalp Hızı Değişkenliği Üzerine Etkisi”, 5. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 80, İzmir, 2005
34. Toros, F., Özge, C., Bayramkaya, E., “Mersin İlinde Liselerde Sigara Yaygınlığı, Sigara İçiminin Özgüven ile İlişkisi”, 5. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 81, İzmir, 2005
35. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, Ü., Kaleağası, H., “Dikkat Eksikliği/hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kantitatif EEG Analizi”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 36, Belek, 2006
36. Özge, A., Toros, F., Çömelekoğlu, Ü., Kaleağası, H., “Dikkat Eksikliği/hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Kantitatif EEG Analizi”, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi. 5-10 aralık, 36 , İstanbul, 2005
37. Özge, A., Toros, F., Kaleağası, H., “Çocuk ve Ergenlerdeki Primer Başağrıları: Psikiyatrik Komorbidite ve Başağrısı Özellikleri Arasındaki İlişki”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 36, Belek, 2006
38. Özge, A., Toros, F., Kaleağası, H., “Çocuk ve Ergenlerdeki Primer Başağrıları: Psikiyatrik Komorbidite ve Başağrısı Özellikleri Arasındaki İlişki”, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 aralık, 36 , İstanbul, 2005
39. Solak, B., Toros, F., ” Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuı Olan Çocukların Annelerinin Depresyon Düzeyi ve Evlilik Uyum Düzeyi”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 37, Belek, 2006
40. Mert, E., Gamsız Bilgin, N., Toros, F., “Acil Polikliniğine Özkıyım Girişimi Nedeni ile Gelen Olgularının Sosyodemografik ve Psikososyal Açıdan Değerlendirilmesi”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 38, Belek, 2006
41. Toros, F., Dokgöz, H., Gamsız Bilgin, N., “13 ve 11 Yaşındaki İki Çocuk Anne: Olgu Sunumu”, 16.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 39, Belek, 2006
42. Gamsız Bilgin, N., Mert, E., Toros, F., Kar, H., “Kızlık Muayenesi Yapılan Adölesanlarda Anksiyete ve Depresyon Varlığının Araştırılması”, 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 94, 23-26 Mayıs, Çeşme, İzmir, 2006
43. Kütük, Ö., Gümüş, M., Metin, Ö., Yıldırım, V., Toros, F., “İntihar Girişimi Olan Olguların Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 113 , 4-8 eylül, Mersin, 2007
44. Yıldırım, V., Gümüş, M., Toros, F., Metin, Ö., “2000-2007 Yıllarında Başvuran İkizlerin Biyopsikososyal Açıdan Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 113 , 4-8 eylül, Mersin, 2007
45. Toros, F., Özge, A., Kütük, Ö., Metin, Ö., Yalın, O., “Primer Başağrıları ile Limbik Sistem Bozuklukları Arasındaki Yakın İlişki”, 6. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, 112, 4-8 eylül, Mersin, 2007
46. Bayramkaya, E., Toros, F., Özge, C., “Ergenlerde Sosyal Fobi ile Depresyon, Özkavramı, Sigara Alışkanlığı Arasındaki İlişki”, 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 182, 6-8 Eylül, Mersin, 2008
47. Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Dokgöz, H., Metin, A., Toros, F., “Seksüel Saldırı Mağduru Mental Retarde Olguların Psikiyatrik Değerlendirilmesi”, 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 163 , 14-17 Nisan , Antakya, 2009
48. Çelik, G.G., Yıldırım, V., Metin, Ö., Yolga Tahiroğlu, A., Toros, F., Avcı, A., Örgen, A., Karayazı, İ., “Suicidal Girişimi Olan Ergenlerde Benlik İmgesi ve Aile Etkeni”, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 161, 14-17 Nisan, Antakya, 2009
49. Yıldırım, V., Okuyaz, Ç., Toros, F., “DEHB Tanılı Olgularda EEG Kullanımı”, 28-31 mayıs, X. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 203, Trabzon, 2008
50. Sanberk S, Kütük MÖ, Söğüt F, Metin Ö, Yıldırım V, Toros F, “Cinsel İstismarı Yapan Bakıcı, Ergenlik Çağında Cinsel İstismara Uğramışsa; Asıl Kurban Kim, Asıl Suçlu Kim?: Bir Olgu Sunumu”, 10-12 Aralık, 14. Ergen günleri, 31, Ankara, 2009
51. Toros, F., Kütük, Ö., “Nöroleptik Malign Sendrom”, Erken Başlangıçlı Psikiyatrik Bozukluklar12. Ergen günleri, 14 -17 Kasım, 67, İstanbul, 2007
52. Dokgöz, H., Kar, H., Gamsız Bilgin, N., Toros, F., “Çocuk Anneler Kavramına Adli Tıp Yaklaşımı: 3 Olgu Sunumu”, VII. Adli Bilimler Kongresi, 11-14 mayıs, 44, Konya, 2006
53. Dokgöz, H., Gamsız Bilgin, N., Hakan, Kar., Toros, F., Çekin, N., “Çocukta Cinsel İstismar Olgularına Yaklaşımda Çocuk Psikiyatrisi Değerlendirilmesinin Rolü”, Uluslararası katılımlı VII. Adli Bilimler Sempozyumu ‘Çocuk İstismarı ve İhmaline Güncel Yaklaşımlar’, 24 – 27 mayıs, 33, Gaziantep, 2007
54. Toros, F., Dokgöz, H., Kütük, Ö., Kar, H., Gamsız Bilgin, N., “2006-2007 Yılı Cinsel İstismar Olgularının Biyopsikososyal Değerlendirilmesi”, VII. Adli Bilimler Sempozyumu ‘Çocuk İstismarı ve İhmaline Güncel Yaklaşımlar’, 24 – 27 mayıs, 78, Gaziantep, 2007
55. Öner, S., Buğdaycı, R., Şaşmaz, T., Kurt, Ö., Toros, F., “Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”, 1. Sosyal Hizmetler Şurası, 289-296, Ankara, 2004
55. Kütük, Ö.M., Ünal, S., Uyanıker, M.G., Toros, F., Sanberk, S., “Orak Hücreli Anemili Hastalarda Psikiyatrik Değerlendirmenin Önemi”, 7. Ulusal pediatrik hematoloji kongresi, 24-27 mayıs, Ankara, 2009
56.Ekinci O, Toros F., “Metilfenidatın DEHB’de uyku bozukluğu eştanısına olumlu etkileri: Bir olgu sunumu”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, 2013
57.Güler G, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “Atipik otizm tanılı 5 yaşında bir olguda risperidon kullanımı ile yüksek ateş”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, 2013
58.Güneş S, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “14 yaşında otizm tanısı: Çocuk psikiyatrisine ulaşım zorluğuna ilişkin bir olgu örneği”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, 2013
59.Güneş S, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “Risperidon kullanımıyla ortaya çıkan somnambulizm: Bir olgu sunumu”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, 2013
60.Kıllı Y, Ekinci Ö, Yıldırım V, Toros F., “Anemi tedavisi ile düzelen obsesif kompulsif bozukluk ve trikotilomani: Ergen bir olgu sunumu “, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, 2013
61.Yıldırım V, Çelik AO, Ünver O, Ekinci Ö, Toros F., “Trafik kazası sonrası, yoğun intihar düşünceleri, uygunsuz cinsel davranışları olan bir olgu sunumu”, 23. Ulusal çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kongresi, 15-18 mayıs, Edirne, 2013
62. Güler G., Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F.Konjenitalbilateral total görme kaybı olan otizmli infant olgu sunumu, Konya Otizm günleri, 28-30 kasım 2013. Sf.99.
63. Polat B., Yıldırım V., Ekinci Ö., Toros F.Matrisid ve suisidal düşünceleri olan ergen olgu sunumu, Konya Otizm günleri, 28-30 kasım 2013. Sf.98.
64. Kıllı Y., Yıldırım V., Kiraz A., Ekinci ö., Toros FMoebius ve Williams Sendromuna eşlik eden otizm ve mentalretardasyon: Olgu sunumu. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım 2013. Sf.91.
65. Gözpınar N., Yıldırım V., Ekinci Ö., Toros FRisperidona bağlı ürtiker; olgu sunumu, Konya Otizm günleri, 28-30 kasım 2013. Sf.90.
66. Güneş S., Yıldırım V., Aldemir Ö., Ekinci Ö., Toros F. Angelman sendromu ve otizm birlikteliği: Bir olgu sunumu. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım 2013. Sf.92.
67. Bostan R., Yıldırım V., Ekinci Ö., Toros F.Serebralarteriovenözmalformasyon ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu birlikteliği: Olgu sunumu. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım 2013. Sf.93.
68. Bostan R., Yıldırım V., Metin A., Ekinci Ö., Toros FCinsel istismara uğrayan okul öncesi dönemdeki çocukların ve istismarcıların özellikleri. Konya Otizm günleri, 28-30 kasım 2013. Sf.94.
69. Bostan R, Polat B, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Başına televizyon düşüren çocukta diabetes insipidus, DEHB ve ihmal: Bir olgu sunumu. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Konya Dedeman Oteli, Konya
70. Kıllı Y, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Torros F. Selektif mutizm olan çocuklar. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Konya Dedeman Oteli, Konya
71. Polat B, Bostan R, Yıldırım V, Ekinci ö, Toros F. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Konya Dedeman Oteli, Konya
72. Gözpınar N, Ekinci Ö, Yıldırım V, Polat B, Toros F. Geç başlayan otistik regresyonda tanısal zorluklar: Bir olgu örneği. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Konya Dedeman Oteli, Konya
73. Güneş S, Kıllı Y, Güler G, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Metilfenidat tedavisiyle düzelen somnambulizm olgusu. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 9-12 Nisan 2014, Konya Dedeman Oteli, Konya
74. Gunes S, Yıldırım V, Toros F. Ensest sonrası uyurgezerlik: Bir adli olgu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; 2015
75. Polat B, Güler G, Yıldırım V, Toros F. Homisidal davranışı olan çocuk: Olgu sunumu 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; 2015
76. Gunes S, Çobanoğulları Direk M, Yıldırım V, Okuyaz C, Toros F. Suicid girişimi sonrası serotonin sendromu olgusu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; 2015
77. Guler G, Yıldırım V, Teke H, Toros F. Kardeş sayısının çocukluk çağı mastürbasyon davranışına etkisi nedir? 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; 2015
78. Polat B, Yıldırım V, Güler G, Toros F. DEHB tanısı alan çocuklarda kısa ve uzun etkili metilfenidat tedavisinin etkinliği ve yan etki düzeyleri üzerine ön çalışma. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi; 2015
79. Yıldırım F, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. 2002-2014 yılları arasında Mersin Üniversitesi Psikiyatri Polikliniğine başvuran cinsel kimlik bozukluğu tanılı hastaların klinik ve sosyodemografik özellikleri. 20. Ergen Günleri. 12-14 Kasım 2015, Malatya.
80. Yıldırım V, Güneş S, Ekinci Ö, Toros F. ’İntihar edemezsin ki’ bir olgu sunumu. 20. Ergen Günleri. 12-14 Kasım 2015, Malatya.
81. Güneş S, Yıldırım V, Bostan R, Teke H, Ekinci Ö, Toros F. 20. Ergenlerde akran zorbalığı. 20. Ergen Günleri. 12-14 Kasım 2015, Malatya.
82. Güneş S, Teke H, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Farklı bir OKB olgusu. 20. Ergen Günleri. 12-14 Kasım 2015, Malatya.
83. Güneş S, Teke H, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. ‘Anne içimdeki yılanı öldürdüler’. 20. Ergen Günleri. 12-14 Kasım 2015, Malatya.
84. Teke H, Güneş S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Dikkat eksikliğimi? Absans nöbeti mi? 20. Ergen Günleri.12-14 Kasım 2015, Malatya.
85. Teke H, Gunes S, Yıldırım V, Ekinci Ö, Toros F. Çocukluğunda cinsel istismara uğrayıp, yıllar sonra cinsel istismar suçu işleyen 4 olgu. 20. Ergen Günleri. 12-14 Kasım 2015, Malatya.

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KONGRE VE SEMPOZYUM KONUŞMALARIM
Çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlara genel bir bakış, 2002
Çocuk cerrahisinde etik: Çocuğun karara katılımı, 2002
Çocuk istismarı ve ihmali, 2002
Hiperaktif çocukta aile ve öğretmen eğitimi, 2008
Ergenlerde dirençli OKB tedavisi, 2007
Okul, aile ve şiddet: Okulda ve şiddet risk faktörleri ve depresyon ile ilişkisi, 2007
Çocuk ve ergenlerde başağrısı, 2009
Çocuk ve başağrısı olgu sunumları, 2011